ආණ්ඩුව ඌව පළාත් සභාව විසුරුවද්දී ජෙනරාල් ඌවේ වැඩ අරඹයි

Provincial-Council-Elections-controversy

Democratic party Election campaign for Uva Provincial council started few weeks ago under the patronage of general Sarath Fonseka the leader of the party. First round of pocket meetings concluded last weekend. SF Online Media unit  will bring you the live recordings of complete speech made by general fonseka. Stay tuned.

Read More →

10325130_10152141105746960_7652051268540895245_n

පසුගිය සති කිහිපයක සිට යම් යම් කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ නායක හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමන් ඉලක්ක කොට ගනිමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකෘති සහගත කරුණු ඇතුලත් අපහාස අවලාද මඩ ප්‍රචාර සිදුකරමින් සිටින බව අප නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එමෙන්ම ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමන්ගේ ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ යම් සංවිධානාත්මක පුද්ගලයින් …

Read More →